Danh sách thiên thể NGC (5001-6000)

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các thiên thể NGC 5001 – 6000 từ Danh mục chung mới về các tinh vân và cụm sao (NGC). Danh mục thiên văn bao gồm chủ yếu các quần tinh, tinh vânthiên hà. Các đối tượng khác trong danh mục có thể được tìm thấy trong các trang con khác của danh sách các thiên thể NGC.

Thông tin về chòm sao trong các bảng này được lấy từ Danh mục chung mới về các tinh vân và cụm sao của Jjiko. LE Dreyer,[1] được truy cập bằng "Dịch vụ VizieR".[2] Các loại thiên hà được xác định bằng Cơ sở dữ liệu ngoài thiên hà của NASA / IPAC.[3] Dữ liệu khác của các bảng này là từ Cơ sở dữ liệu thiên văn SIMBAD [4] trừ khi có quy định khác.

5001–5100

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5001 Thiên hà xoắn ốc Đại Hùng 13h 09m 33.5s +53° 29′ 38″ 14.6
5002 Thiên hà vô định hình Lạp Khuyển 13h 10m 38.3s +36° 38′ 03″ 14.7
5003 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 08m 37.9s +43° 44′ 15″ 15.3
5004 Thiên hà hình hạt đậu Hậu Phát 13h 11m 01.7s +29° 38′ 11″ 14.3
5005 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 10m 56.3s +37° 03′ 30″ 10.6
5006 Thiên hà hình hạt đậu Thất Nữ 13h 11m 46s −19° 15′ 41″ 12.4
5007 Thiên hà elip Đại Hùng 13h 9m 4s 62° 10′ 31″ 13.3
5008 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Mục Phu 14h 10m 57s 25° 29′ 47″ 13.4
5009 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Lạp Khuyển 13h 10m 47s 50° 5′ 35″ 14.5
5010 Thiên hà hình hạt đậu Thất Nữ 13h 12m 26.4s −15° 47′ 52″ 14.4
5023 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 12m 11.8s +44° 02′ 17″ 12.82
5024 Messier 53 Cụm sao cầu Hậu Phát 13h 12m 55.3s +18° 10′ 09″ 9.0
5033 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 13m 27.6s +36° 35′ 37″ 10.9
5055 Messier 63;
Thiên hà Hướng Dương
Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 15m 49.3s +42° 01′ 47″ 9.7
5068 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 13h 18m 55.2s −21° 02′ 21″ 10.5
5078 Thiên hà xoắn ốc Trường Xà 13h 19m 50.2s −27° 24′ 35″ 11.5
5087 Thiên hà elip Thất Nữ 13h 20m 25.2s −20° 36′ 37″ 13
5090 Thiên hà elip Bán Nhân Mã 13h 21m 12.8s −43° 42′ 16″ 12.6
5091 Thiên hà xoắn ốc Bán Nhân Mã 13h 21m 18.5s −43° 43′ 19″ 14.5
5100 Tương tác thiên hà Thất Nữ 13h 21m 00.6s +08° 58′ 40″ 15.1

5101–5200

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5101 Thiên hà xoắn ốc Trường Xà 13h 21m 46.6s −27° 25′ 53″ 11.5
5102 Thiên hà hình hạt đậu Bán Nhân Mã 13h 21m 57.8s −36° 37′ 47″ 10.4
5112 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 21m 56.7s +38° 44′ 07″ 12.5
5128 Centaurus A Thiên hà hình hạt đậu Bán Nhân Mã 13h 25m 27.6s −43° 01′ 09″ 8.0
5139 Omega Centauri Cụm sao cầu Bán Nhân Mã 13h 26m 45.9s −47° 28′ 37″ 6.1
5161 Thiên hà xoắn ốc Bán Nhân Mã 13h 29m 14.0s −33° 10′ 30″ 12.0
5164 Thiên hà xoắn ốc Đại Hùng 13h 27m 12.1s +55° 29′ 13″ 14.6
5170 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 13h 29m 48.9s −17° 57′ 59″ 11.9
5189 Gum 47 Tinh vân hành tinh Thương Dăng 13h 33m 33.0s −65° 58′ 27″ 14.1
5194 Messier 51a;[5]
Thiên hà Xoáy Nước
Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 29m 52.4s +47° 11′ 41″ 8.8
5195 Messier 51b[5] Tương tác thiên hà Lạp Khuyển 13h 29m 59.2s +47° 16′ 05″ 10.6

5201–5300

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5229 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 34m 02.9s +44° 02′ 17″ 14.3
5236 Messier 83; Thiên hà Chong Chóng phía Nam Thiên hà xoắn ốc Trường Xà 13h 37m 00.8s −29° 51′ 59″ 8.5
5247 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 13h 38m 02.6s −17° 53′ 01″ 11
5253 Thiên hà vô định hình Bán Nhân Mã 13h 39m 55.9s −31° 38′ 24″ 11.0
5256 Thiên hà đĩa Đại Hùng 13h 38m 17.5s +48° 16′ 37″ 12.69
5272 Messier 3 Cụm sao cầu Lạp Khuyển 13h 42m 11.2s +28° 22′ 32″ 6.2
5291 Tương tác thiên hà Bán Nhân Mã 13h 47m 24.4s −30° 24′ 28″ 14.2
5300 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 13h 48m 16.1s +03° 57′ 02″ 13.7

5301–5400

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5307 Tinh vân hành tinh Bán Nhân Mã 13h 51m 03.3s −51° 12′ 21″ 11.5
5315 Tinh vân hành tinh Viên Quy 13h 53m 57.0s −66° 30′ 51″ 14.6
5334 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 13h 52m 54.5s −01° 06′ 52″ 13.7
5364 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 13h 56m 12.1s +05° 00′ 53″ 13.2
5371 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 55m 40.0s +40° 27′ 43″ 11.5
5395 Thiên hà xoắn ốc Lạp Khuyển 13h 58m 37s +37° 25′ 28″ 12.48
5398 Thiên hà vô định hình Bán Nhân Mã 14h 01m 21.0s −33° 03′ 42″ 12.7

5401–5500

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5408 Thiên hà vô định hình Bán Nhân Mã 14h 03m 21.0s −41° 22′ 44″ 14.0
5457 Messier 101;
Thiên hà Chong Chóng
(Messier 102(?))
Thiên hà xoắn ốc Đại Hùng 14h 03m 12.5s +54° 20′ 53″ 8.7
5466 Cụm sao cầu Mục Phu 14h 05m 27.4s +28° 32′ 04″ 10.5
5470 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 14h 05m 31.9s +06° 01′ 45″ 13.6
5474 Thiên hà xoắn ốc Đại Hùng 14h 05m 01.5s +53° 39′ 45″ 11.9
5477 Thiên hà vô định hình Đại Hùng 14h 05m 33.1s +54° 27′ 40″ 14.5

5501–5600

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5504 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14h 12m 15.8s +15° 50′ 33″ 14.0
5529 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14h 15m 34s +36° 13′ 36″ 12.8
5548 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14h 17m 59.7s +25° 08′ 13″ 13.1
5587 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14h 22m 10.8s +13° 55′ 03″ 14.0
5591 Thiên hà xoắn ốc, bất thường Mục Phu 14h 22m 33.3s +13° 43′ 02″ 14.0
5600 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14h 23m 49.5s +14° 38′ 21″ 12.7

5601–5700

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5609 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14° 23′ 48.3″ +34h 50m 34s 15.7
5613 Thiên hà hình hạt đậu Mục Phu 14° 24′ 05.962″ +34h 53m 31.02s 15.5
5614 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14° 24′ 07.591″ +34h 51m 32.02s 12.6
5615 Thiên hà Mục Phu 14° 24′ 06.4″ +34h 51m 54s 17.8
5617 Cụm sao mở Bán Nhân Mã 14° 29′ 44″ −60h 42m 42s 6.3
5634 Cụm sao cầu Thất Nữ 14° 29′ 37.28″ −05h 58m 35.1s 10.05
5640 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 14h 20m 40.8s +80° 07′ 23.2″ 14.7
5643 Thiên hà xoắn ốc trung gian Sài Lang 14° 32′ 40.7″ −44h 10m 28s 10.7
5653 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14h 30m 10.6s +31° 12′ 54″ 12.7
5662 Cụm sao mở Bán Nhân Mã 14° 35′ 37″ −56h 37m 06s 5.5
5665 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14° 32′ 25.796″ +08h 04m 42.43s 12.7
5668 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 14° 33′ 24.331″ +04h 27m 01.75s
5676 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14° 32′ 46.8″ +49h 27m 28s 12.3
5678 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Thiên Long 14° 32′ 05″ +57h 55m 17s 12.1
5694 Caldwell 66 Cụm sao cầu Trường Xà 14° 39′ 36.5″ −26h 32m 18.0s 10.2

5701–5800

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5705 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 14h 39m 49.6s −00° 43′ 08″ 14.5
5713 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 14h 40m 11.5s −00° 17′ 25″ 11.7
5714 Thiên hà xoắn ốc Mục Phu 14° 38′ 11.54″ +46h 38m 18.09s 14.2
5728 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Thiên Bình 14° 42′ 23.89″ −17h 15m 11.09s 13.4
5746 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Thất Nữ 14° 44′ 55.9″ +01h 57m 18s 11.0
5749 Cụm sao mở Sài Lang 14° 48′ 54″ −54h 29m 52s 8.8
5750 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 14h 46m 11.3s −00° 13′ 23″ 13.1
5765 Thiên hà Seyfert Thất Nữ 14h 50m 50.4s +05° 06′ 57″ 14.6
5774 Thiên hà xoắn ốc trung gian Thất Nữ 14h 53m 42.4s +03° 34′ 57.0″ 12.3
5775 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 14° 53′ 57.65″ +03h 32m 40.10s 11.34
5777 Thiên hà xoắn ốc Thiên Long 14h 51m 18s +58° 58′ 39″ 13.1
5792 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Thiên Bình 14° 58′ 22.7″ −1h 07m 28s 12.1
5793 Thiên hà Seyfert Thiên Bình 14° 59′ 24″ −16h 41m 36s 13.32

5801–5900

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5822 Cụm sao mở Sài Lang 15h 04m −54° 24′ 6.5
5823 Cụm sao mở Viên Quy 15h 05m 44.8s −55° 37′ 30″ 8.6
5824 Cụm sao cầu Sài Lang 15h 03m 58.5s −33° 04′ 04″ 10.3
5825 Thiên hà elip Mục Phu 14h 54m 31.5s +18° 38′ 31″ 15.6
5838 Thiên hà hình hạt đậu Thất Nữ 15h 05m 26.3s +02° 05′ 57″ 12.1
5846 Thiên hà elip Thất Nữ 15h 06m 29.4s +01° 36′ 19″ 11.9
5850 Thiên hà xoắn ốc Thất Nữ 15h 07m 07.8s +01° 32′ 39″ 13.6
5866 Thiên hà Spindle
(Messier 102)
Thiên hà hình hạt đậu Thiên Long 15h 06m 29.5s +55° 45′ 47″ 11.1
5877 Hệ thống ba sao[1] Sài Lang 15h 12m 53.1s[5] −04° 55′ 38″[5]
5879 Thiên hà xoắn ốc Thiên Long 15h 09m 46.8s +57° 00′ 01″ 12.4
5882 Tinh vân hành tinh Thiên Bình 15h 16m 49.9s −45° 38′ 58″ 11.9
5885 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Thiên Bình 15h 15m 04.1s −10° 05′ 10.0″ 11.7
5886 Thiên hà elip Mục Phu 15h 12m 45.4s 41° 12′ 02″ 14.0
5888 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Mục Phu 15h 13m 07.4s 41° 15′ 52″ 13.4
5890 Thiên hà hình hạt đậu Thiên Bình 15h 17m 51.1s 17° 35′ 19″

5901–6000

sửa
Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
5904 Messier 5 Cụm sao cầu Cự Xà 15h 18m 33.8s +02° 04′ 58″ 7.3
5907 Thiên hà Sống Dao
Thiên hà Mãnh Vỡ
Thiên hà xoắn ốc Thiên Long 15° 15′ 53″ +56h 19m 40s 11.1
5917 Thiên hà xoắn ốc Thiên Bình 15° 21′ 32.56″ −07h 22m 37.65s 13.7
5921 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Cự Xà 15° 21′ 56.5″ +05h 04m 14s 11.5
5925 Cụm sao mở Củ Xích 15° 27′ 26.6″ −54h 32m 04s 8.4
5927 Cụm sao cầu Sài Lang 15° 28′ 00.69″ −50h 40m 22.9s 8.86
5929 Thiên hà Seyfert Mục Phu 15° 26′ 07.987″ +41h 40m 33.92s 14.0
5930 Thiên hà bùng nổ sao Mục Phu 15° 26′ 07.987″ +41h 40m 33.92s 12.2
5949 Thiên hà lùn Thiên Long 15° 28′ 0.67″ +64h 45m 47.35s 12.7
5962 Thiên hà xoắn ốc Cự Xà 15h 36m 31.8s +16° 36′ 28″ 12.2
5964 Thiên hà xoắn ốc Cự Xà 15h 37m 36.4s +05° 58′ 25″ 14.2
5965 Thiên hà xoắn ốc Thiên Long 15° 34′ 02.5″ +56h 41m 08s 11.9
5979 Tinh vân hành tinh Nam Tam Giác 15° 47′ 41″ −61h 13m 05s 12.1
5986 Cụm sao cầu Sài Lang 15h 46m 03.4s −37° 47′ 10″ 9.1
6000 PGC 56145 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Thiên Yết 15h 49m 49.5s −29° 23′ 13″ 11.27 +/- 0.09

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ a b R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 978-0-933346-51-2.
  2. ^ “VizieR Service”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  3. ^ “NED”. NED – NASA/IPAC Extragalactic Database. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  4. ^ “SIMBAD Astronomical Database”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  5. ^ a b c d “NASA/IPAC Extragalactic Database”. Results for various objects.