Danh sách thiên thể NGC (7001–7840)

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các thiên thể NGC 7001–7840 từ Danh mục chung mới về các tinh vân và cụm sao (NGC). Danh sách này liệt kê chủ yếu là các Quần tinh, Tinh vân, và Thiên hà. Các đối tượng khác trong danh mục có thể được tìm thấy trong các trang con khác của Danh sách thiên thể NGC.

Thông tin về chòm sao trong các bảng này được lấy từ The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters của J. L. E. Dreyer,[1] được truy cập bằng "Dịch vụ VizieR".[2] Các loại hình thái thiên hà và các đối tượng là thành viên của Đám Mây Magellan Lớn được xác định bằng Cơ sở dữ liệu ngoài thiên hà của NASA / IPAC.[3] Một số dữ liệu khác trong bảng là lấy từ Revised New General Catalogue and Index Catalogue của Wolfgang Steinicke[4] và/hoặc Cơ sở dữ liệu thiên văn SIMBAD[5] trừ khi có chú thích khác.

7001–7100 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7001 Thiên hà Bảo Bình 21h 01m 07.7s −00° 11′ 41″ 13.5
7002 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 03m 45s −49° 01′ 45″ 12.4
7003 Thiên hà Hải Đồn 21h 00m 42.3s +17° 48′ 17″ 13
7004 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 04m 02s −49° 06′ 51″ 13.1
7005 Cụm sao mở Bảo Bình 21h 01m 57s −12° 52′ 48″
7006 Cụm sao cầu Hải Đồn 21h 01m 29.5s +16° 11′ 17″ 10.6
7007 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 05m 27.8s −52° 33′ 07″ 11.9
7008 Tinh vân hành tinh Thiên Nga 21h 00m 32.8s +54° 32′ 38″ 10.7
7009 Tinh vân hành tinh Bảo Bình 21h 04m 10.8s −11° 21′ 47″ 8
7010 Thiên hà Bảo Bình 21h 04m 39.4s −12° 20′ 16″ 13
7011 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 01m 50s +47° 21′ 17″
7012 Thiên hà Hiển Vi Kính 21h 06m 45.5s −44° 48′ 52″ 12.7
7013 Thiên hà Thiên Nga 21h 03m 33.6s +29° 53′ 49″ 11.5
7014 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 07m 52s −47° 10′ 43″ 12.3
7015 Thiên hà Tiểu Mã 21h 05m 37.3s +11° 24′ 49″ 12.4
7016 Thiên hà Ma Kết 21h 07m 16.2s −25° 28′ 07″ 13.7
7017 Thiên hà Ma Kết 21h 07m 20.5s −25° 29′ 15″ 14.4
7018 Thiên hà Ma Kết 21h 07m 25.4s −25° 25′ 45″ 13.5
7019 Thiên hà Ma Kết 21h 06m 25.8s −24° 24′ 46″ 14.1
7020 Thiên hà Khổng Tước 21h 11m 19.9s −64° 01′ 31″ 11.8
7021 (Bản sao của NGC 7020) Thiên hà Khổng Tước 21h 11m 19.9s −64° 01′ 31″ 11.8
7022 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 09m 35.1s −49° 18′ 13″ 13
7023 Tinh vân phản xạ Tiên Vương 21h 01m 35.5s +68° 10′ 10″
7024 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 06m 09.1s +41° 29′ 24″
7025 Thiên hà Hải Đồn 21h 07m 47.4s +16° 20′ 09″ 12.9
7026 Tinh vân hành tinh Thiên Nga 21h 06m 18.6s +47° 51′ 10″ 10.9
7027 Tinh vân hành tinh Thiên Nga 21h 07m 01.7s +42° 14′ 12″ 8.5
7028 Không tồn tại Không xác định Hải Đồn 21h 08m 15s +18° 28′ 48″
7029 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 11m 51.7s −49° 17′ 01″ 11.4
7030 Thiên hà Ma Kết 21h 11m 13.3s −20° 29′ 12″ 13.7
7031 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 07m 12.5s +50° 52′ 12″ 9.1
7032 Thiên hà Khổng Tước 21h 15m 22.9s −68° 17′ 15″ 12.9
7033 Thiên hà Phi Mã 21h 09m 36.2s +15° 07′ 31″ 14.2
7034 Thiên hà Phi Mã 21h 09m 38.1s +15° 09′ 04″ 14
7035 Thiên hà Ma Kết 21h 10m 45.5s −23° 08′ 07″ 14.4
7036 Hệ ba sao Phi Mã 21h 10m 12s +15° 22′ 36″
7037 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 10m 48s +33° 44′ 48″
7038 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 15m 07.5s −47° 13′ 13″ 12
7039 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 10m 48s +45° 37′ 00″ 7.6
7040 Thiên hà Tiểu Mã 21h 13m 16.5s +08° 51′ 54″ 14
7041 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 16m 32.1s −48° 21′ 47″ 11.1
7042 Thiên hà Phi Mã 21h 13m 45.7s +13° 34′ 30″ 12
7043 Thiên hà Phi Mã 21h 14m 04.2s +13° 37′ 35″ 13.8
7044 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 13m 09.4s +42° 29′ 46″ 12
7045 Sao đôi quang học Tiểu Mã 21h 14m 50.3s +04° 30′ 28″
7046 Thiên hà Tiểu Mã 21h 14m 56s +02° 50′ 04″ 13.2
7047 Thiên hà Bảo Bình 21h 16m 27.4s −00° 49′ 35″ 13.4
7048 Tinh vân hành tinh Thiên Nga 21h 14m 15.2s +46° 17′ 21″ 12.1
7049 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 19m 00.2s −48° 33′ 41″ 10.6
7050 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 15m 08s +36° 10′ 30″
7051 Thiên hà Bảo Bình 21h 19m 51.3s −08° 46′ 57″ 13
7052 Thiên hà Hồ Ly 21h 18m 33s +26° 26′ 50″ 12.6
7053 Thiên hà Phi Mã 21h 21m 07.5s +23° 05′ 07″ 13.1
7054 Không tồn tại Không xác định Thiên Nga 21h 20m 43.5s +39° 10′ 18″
7055 Cụm sao mở Tiên Vương 21h 19m 30s +57° 34′ 12″
7056 Thiên hà Phi Mã 21h 22m 07.5s +18° 39′ 56″ 13.1
7057 Thiên hà Hiển Vi Kính 21h 24m 58.5s −42° 27′ 37″ 12.7
7058 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 21m 00s +50° 48′ 30″
7059 Thiên hà Khổng Tước 21h 27m 21.7s −60° 00′ 53″ 11.8
7060 Thiên hà Hiển Vi Kính 21h 25m 53.5s −42° 24′ 39″ 12.8
7061 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 27m 26.7s −49° 03′ 48″ 13.1
7062 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 23m 27.4s +46° 22′ 43″ 8.3
7063 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 24m 22s +36° 29′ 12″ 7
7064 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 29m 03.2s −52° 46′ 02″ 12.2
7065 Thiên hà Bảo Bình 21h 26m 42.2s −06° 59′ 41″ 13.7
7066 Thiên hà Phi Mã 21h 26m 13.7s +14° 10′ 59″ 14.2
7067 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 24m 24s +48° 00′ 36″ 9.7
7068 Thiên hà Phi Mã 21h 26m 32.3s +12° 11′ 04″ 14
7069 Thiên hà Bảo Bình 21h 28m 05.8s −01° 38′ 47″ 13.5
7070 Thiên hà Thiên Hạc 21h 30m 25.2s −43° 05′ 12″ 12.1
7071 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 26m 40s +47° 55′ 22″
7072 Thiên hà Thiên Hạc 21h 30m 37s −43° 09′ 09″ 13.6
7073 Thiên hà Ma Kết 21h 29m 26s −11° 29′ 19″ 13.7
7074 Thiên hà Phi Mã 21h 29m 38.8s +06° 40′ 56″ 14.5
7075 Thiên hà Thiên Hạc 21h 31m 32.9s −38° 37′ 05″ 12.8
7076 Tinh vân hành tinh Tiên Vương 21h 26m 24.1s +62° 53′ 30″ 13.5
7077 Thiên hà Bảo Bình 21h 29m 59.5s +02° 24′ 53″ 13
7078 Cụm sao cầu Phi Mã 21h 29m 58.3s +12° 10′ 03″ 6.3
7079 Thiên hà Thiên Hạc 21h 32m 35s −44° 04′ 03″ 11.5
7080 Thiên hà Hồ Ly 21h 30m 01.9s +26° 43′ 06″ 12.4
7081 Thiên hà Bảo Bình 21h 31m 24.3s +02° 29′ 28″ 12.8
7082 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 29m 17s +47° 07′ 36″ 7.2
7083 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 35m 44.6s −63° 54′ 12″ 11.1
7084 Không tồn tại Không xác định Phi Mã 21h 32m 33s +17° 30′ 30″
7085 Thiên hà Phi Mã 21h 32m 25.1s +06° 34′ 54″ 14.5
7086 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 30m 27.5s +51° 36′ 02″ 8.4
7087 Thiên hà Thiên Hạc 21h 34m 33.4s −40° 49′ 06″ 12.9
7088 Không tồn tại Không xác định Bảo Bình 21h 33m 22s −00° 23′ 00″
7089 Cụm sao cầu Bảo Bình 21h 33m 27.2s −00° 49′ 22″ 6.6
7090 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 36m 27.7s −54° 33′ 18″ 10.7
7091 Thiên hà Thiên Hạc 21h 34m 07.7s −36° 39′ 14″ 12.8
7092 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 31m 42s +48° 25′ 00″ 4.6
7093 Cụm sao mở Thiên Nga 21h 34m 21s +45° 57′ 56″
7094 Tinh vân hành tinh Phi Mã 21h 36m 53s +12° 47′ 22″ 13.4
7095 Thiên hà Nam Cực 21h 52m 24.8s −81° 31′ 53″ 11.4
7096 Thiên hà Ấn Đệ An 21h 41m 19.1s −63° 54′ 30″ 11.9
7097 Thiên hà Thiên Hạc 21h 40m 12.8s −42° 32′ 21″ 11.6
7098 Thiên hà Nam Cực 21h 44m 16s −75° 06′ 39″ 11.3
7099 Cụm sao cầu Ma Kết 21h 40m 22s −23° 10′ 43″ 6.9
7100 Sao Phi Mã 21h 39m 06.9s +08° 57′ 02″

7101–7200 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7129 Cụm sao mở Tiên Vương 21h 42m 56s +66° 06′ 11.5
7139 Tinh vân hành tinh Tiên Vương 21h 46m 08s +63° 47′ 29.45″ 13.3
7142 Cụm sao mở Tiên Vương 21h 45m 09s 65° 46′ 30″ 10.4
7160 Cụm sao mở Tiên Vương 21h 53m 40s +62° 36′ 12″ 6.1
7184 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Bảo Bình 22h 02m 39.8s −20° 48′ 46″ 11.1
7190 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 22h 03m 06.6s +11° 11′ 59″ 13.9
7191 Thiên hà xoắn ốc Ấn Đệ An 22h 06m 52.8s −64° 38′ 04″ 13.1
7196 Thiên hà elip Ấn Đệ An 22h 05m 54.8s −50° 07′ 10″ 11.4
7199 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Ấn Đệ An 22h 08m 30.1s −64° 42′ 22″

7201–7300 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7213 Thiên hà hình hạt đậu Thiên Hạc 22h 09m 16.3s −47° 09′ 59″ 10.1
7217 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 22h 07m 52.6s +31° 21′ 33″ 11.0
7243 Cụm sao mở Hiết Hổ 22h 15m 08.6s +49° 53′ 51″ 6.4
7250 Thiên hà vô định hình Hiết Hổ 22h 18m 17.776s +40° 33′ 44.66″ 12.58
7252 Nguyên tử cho Thiên hà Hòa Bình Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 22h 20m 44.8s −24° 40′ 42″ 12.7
7257 Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 22h 22m 35.4s −04° 07′ 26″ 14
7259 Thiên hà xoắn ốc Nam Ngư 22h 23m 05.5s −28° 57′ 17.4″ 13.1
7293 Tinh vân Helix Tinh vân hành tinh Bảo Bình 22h 29m 38.6s −20° 50′ 14″ 13.2

7301–7400 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7301 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Bảo Bình 22h 30m 34.8s −17° 34′ 25″ 13.3
7302 Thiên hà elip Bảo Bình 22h 32m 23.9s −14° 07′ 15″ 12.3
7303 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 22h 31m 33.0s +30° 57′ 24″ 12.8
7314 Thiên hà xoắn ốc Nam Ngư 22h 35m 46.1s −26° 03′ 02″ 11.6
7315 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 22h 35m 31.9s +34° 48′ 11″ 13.8
7318 (Một phần của Stephan's Quintet) Tương tác thiên hà Phi Mã 22h 35m 58.4s +33° 57′ 57″ 13.9
7318a (Một phần của Stephan's Quintet) Tương tác thiên hà Phi Mã 22h 35m 56.9s +33° 57′ 54″ 14.9
7318b (Một phần của Stephan's Quintet) Tương tác thiên hà Phi Mã 22h 35m 58.5s +33° 57′ 55″ 14.1
7319 (Một phần của Stephan's Quintet) Tương tác thiên hà Phi Mã 22h 36m 03.7s +33° 58′ 31″ 14.8
7320 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 22h 36m 03.6s +33° 56′ 53″ 13.8
7320c Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 22h 36m 20.3s +33° 59′ 07″ 17
7331 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 22h 37m 04.3s +34° 24′ 59″ 10.4
7332 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 22h 37m 24.5s +23° 47′ 54″ 12.0
7335 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 22h 37m 19.5s +34° 26′ 50″ 14.7
7337 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 22h 37m 26.8s +34° 22′ 26″ 15.7
7340 Thiên hà elip Phi Mã 22h 37m 44.2s +34° 24′ 36″ 14.9
7343 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 22h 38m 38.0s +34° 04′ 17″ 14.3
7354 Tinh vân hành tinh Tiên Vương 22h 40m 19.9s +61° 17′ 08″
7380 Cụm sao mở Tiên Vương 22h 47m +58° 07′ 7.6

7401–7500 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7418 Thiên hà xoắn ốc Thiên Hạc 22h 56m 36.2s −37° 01′ 48.3″ 11.0
7419 Cụm sao mở Tiên Vương 22h 54m 20s +60° 48′ 54″ 13.0
7424 Thiên hà xoắn ốc Thiên Hạc 22h 57m 18s −41° 04′ 14″ 11.0
7448 Tương tác thiên hà Phi Mã 23h 00m 03.6s +15° 58′ 49″ 11.4
7469 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 03m 15.6s +08° 42′ 26″ 12.3
7479 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 04m 56.7s +12° 19′ 23″ 11.7

7501–7600 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7510 Cụm sao mở Tiên Vương 23h 11m +60° 34′ 8.8
7531 Thiên hà xoắn ốc Thiên Hạc 23h 14m 48.5s −43° 35′ 59.8″ 11.3
7537 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 14m 34.5s +04° 29′ 54″ 13.9
7552 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Thiên Hạc 23h 16m 10.7s −42° 35′ 05″ 11.2
7582 Thiên hà Seyfert Thiên Hạc 23h 18m 23.5s −42° 22′ 14″ 11.37
7600 Thiên hà elip Bảo Bình 23h 18m 53.8s −07° 34′ 50″ 12.95

7601–7700 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7603 Thiên hà Seyfert Song Ngư 23h 18m 56.4s +00° 14′ 38.2″ 14.04
7606 Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 23h 19m 04.8s −08° 29′ 06″ 10.8
7610 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 19m 41.4s +10° 11′ 06″ 13.44
7635 Tinh vân Bong Bóng Tinh vân phát xạ Tiên Hậu 23h 20m 48.3s +61° 12′ 06″
7654 Messier 52 Cụm sao mở Tiên Hậu 23h 24m 48.0s +61° 35′ 36″
7662 Quả cầu tuyết xanh của Copeland Tinh vân hành tinh Tiên Nữ 23h 25m 54.0s +42° 32′ 06″ 8.6
7673 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 27m 41.4s +23° 35′ 21″ 13.2
7674 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 27m 56.7s +08° 46′ 45″ 13.1
7686 Cụm sao mở Tiên Nữ 23h 29m 41.3s +49° 10′ 12″ 5.6

7701–7800 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7701 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 34m 31.5s −02° 51′ 15″ 14.36
7702 Thiên hà hình hạt đậu Phượng Hoàng 23h 35m 28.9s −56° 00′ 44″ 13.08
7703 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 34m 46.9s +16° 04′ 33″ 14.41
7704 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 35m 01.0s +04° 53′ 51″ 14.4
7705 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 35m 02.5s +04° 48′ 14″ 15.4
7706 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 35m 10.4s +04° 57′ 51″ 14.24
7707 Thiên hà hình hạt đậu Tiên Nữ 23h 34m 51.4s +44° 18′ 15″ 14.4
7708 Cụm sao mở Tiên Vương 23h 35m 01.4s +72° 49′ 59″
7709 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 35m 27.5s −16° 42′ 18″ 13.6
7710 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 35m 46.1s −02° 52′ 51″ 14.95
7711 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 35m 39.4s +15° 18′ 07″ 13.1
7712 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 35m 51.6s +23° 37′ 07″ 13.74
7713 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Ngọc Phu 23h 36m 15.0s −37° 56′ 17″ 11.6
7713A Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Ngọc Phu 23h 37m 08.3s −37° 42′ 51″ 12.98
7714 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 36m 14.1s +02° 09′ 19″ 12.5
7715 Thiên hà vô định hình Song Ngư 23h 36m 22.1s +02° 09′ 23″ 14.68
7716 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 36m 31.4s +00° 17′ 50″ 12.82
7717 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 37m 43.7s −15° 07′ 07″ 13.83
7718 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 38m 05.0s +25° 43′ 11″ 15.01
7719 Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 23h 38m 02.6s −22° 58′ 28″ 15.12
7720 Thiên hà elip Phi Mã 23h 38m 29.4s +27° 01′ 53″ 13.9
7721 Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 23h 38m 48.6s −06° 31′ 04″ 12.22
7722 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 38m 41.2s +15° 57′ 17″ 13.3
7723 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Bảo Bình 23h 38m 57.1s −12° 57′ 40″ 11.94
7724 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Bảo Bình 23h 39m 07.1s −12° 13′ 27″ 13.9
7725 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 39m 14.8s −04° 32′ 22″ 15
7726 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 39m 11.9s +27° 06′ 55″ 15.04
7727 Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 23h 39m 53.7s −12° 17′ 34″ 11.5
7728 Thiên hà elip Phi Mã 23h 40m 00.8s +27° 08′ 01″ 14.13
7729 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 40m 33.6s +29° 11′ 17″ 14.37
7730 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 40m 45.9s −20° 30′ 32″ 15.14
7731 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Song Ngư 23h 41m 29.1s +03° 44′ 24″ 13.51
7732 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 41m 33.9s +03° 43′ 30″ 14.27
7733 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Đỗ Quyên 23h 42m 32.9s −65° 57′ 23″ 14.29
7734 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Đỗ Quyên 23h 42m 42.9s −65° 56′ 41″ 13.89
7735 Thiên hà elip Phi Mã 23h 42m 17.3s +26° 13′ 54″ 14.56
7736 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 42m 25.8s −19° 27′ 08″ 13.87
7737 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 42m 46.4s +27° 03′ 11″ 14.81
7738 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Song Ngư 23h 44m 02.0s +00° 31′ 00″ 13.9
7739 Thiên hà elip Song Ngư 23h 44m 30.1s +00° 19′ 14″ 14.7
7740 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 43m 32.3s +27° 18′ 43″ 14.9
7741 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 43m 54.4s +26° 04′ 32″ 11.84
7742 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 44m 22.1s +10° 46′ 01″ 12.35
7743 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 44m 21.1s +09° 56′ 03″ 12.38
7744 Thiên hà hình hạt đậu Phượng Hoàng 23h 44m 59.2s −42° 54′ 39″ 12.87
7745 Thiên hà elip Phi Mã 23h 44m 45.8s +25° 54′ 32″ 15.5
7746 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 45m 20.0s −01° 41′ 06″ 14.07
7747 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 45m 32.2s +27° 21′ 39″ 14.38
7748 Sao Tiên Vương 23h 44m 56.7s +69° 45′ 17″ 7.17
7749 Thiên hà hình hạt đậu Ngọc Phu 23h 45m 47.5s −29° 31′ 04″ 14.34
7750 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 46m 37.8s +03° 47′ 59″ 13.49
7751 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 46m 58.3s +06° 51′ 43″ 13.81
7752 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 46m 58.5s +29° 27′ 32″ 15
7753 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 47m 04.8s +29° 29′ 00″ 12.83
7754 Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 23h 49m 11.2s −16° 36′ 02″ 15.5
7755 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Ngọc Phu 23h 47m 51.7s −30° 31′ 19″ 12.56
7756 Sao Song Ngư 23h 48m 28.6s +04° 07′ 31″
7757 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 48m 45.5s +04° 10′ 16″ 13.14
7758 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 48m 55.2s −22° 01′ 27″ 15.36
7759 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 48m 54.7s −16° 32′ 28″ 14.5
7759A Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 23h 48m 56.9s −16° 32′ 26″ 15.5
7760 Thiên hà elip Phi Mã 23h 49m 11.9s +30° 58′ 59″ 14.45
7761 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 51m 28.9s −13° 22′ 54″ 13.95
7762 Cụm sao mở Tiên Vương 23h 50m 01.7s +68° 02′ 17″
7763 Thiên hà hình hạt đậu Bảo Bình 23h 50m 15.7s −16° 35′ 24″ 15.25
7764 Thiên hà vô định hình Phượng Hoàng 23h 50m 54.0s −40° 43′ 42″ 12.6
7764A1 Thiên hà hình hạt đậu Phượng Hoàng 23h 53m 20.1s −40° 48′ 15″ 15.35
7764A2 Thiên hà xoắn ốc Phượng Hoàng 23h 53m 22.5s −40° 48′ 37″ 15.35
7764A3 Thiên hà xoắn ốc Phượng Hoàng 23h 53m 26.2s −40° 48′ 57″ 16.61
7765 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 50m 52.1s +27° 09′ 59″ 15.46
7766 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 50m 55.9s +27° 07′ 35″ 15
7767 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 50m 56.3s +27° 05′ 14″ 14.5
7768 Thiên hà elip Phi Mã 23h 50m 58.6s +27° 08′ 51″ 13.24
7769 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 51m 04.0s +20° 09′ 02″ 12.77
7770 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 51m 22.5s +20° 05′ 47″ 14.4
7771 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 51m 24.8s +20° 06′ 42″ 12.2
7772 Không tồn tại[6][note 1] Phi Mã 23h 51m 45.9s +16° 14′ 53″
7773 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 52m 09.9s +31° 16′ 36″ 14.24
7774 Thiên hà elip Phi Mã 23h 52m 11.2s +11° 28′ 12″ 14.6
7775 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 52m 24.4s +28° 46′ 22″ 13.96
7776 Thiên hà xoắn ốc Bảo Bình 23h 54m 16.5s −13° 35′ 11″ 14.65
7777 Thiên hà hình hạt đậu Phi Mã 23h 53m 12.5s +28° 17′ 00″ 14.3
7778 Thiên hà elip Song Ngư 23h 53m 19.7s +07° 52′ 15″ 13.68
7779 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 53m 26.8s +07° 52′ 32″ 13.66
7780 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Song Ngư 23h 53m 32.2s +08° 07′ 05″ 14.8
7781 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 53m 46.0s +07° 51′ 38″ 15
7782 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 53m 53.9s +07° 58′ 14″ 13.08
7783 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 54m 10.1s +00° 22′ 58″ 13.9
7783B Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 54m 12.1s +00° 22′ 37″ 14.99
7783C Thiên hà elip Song Ngư 23h 54m 13.8s +00° 21′ 25″ 16.27
7783D Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 54m 10.6s +00° 23′ 39″ 16.94
7784 Thiên hà elip Phi Mã 23h 55m 13.7s +21° 45′ 44″ 15.5
7785 Thiên hà elip Song Ngư 23h 55m 19.0s +05° 54′ 57″ 12.63
7786 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 55m 21.5s +21° 35′ 17″ 14.1
7787 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 23h 56m 07.8s +00° 32′ 58″ 15
7788 Cụm sao mở Tiên Hậu 23h 56m 45.6s +61° 24′ 00″
7789 Cụm sao mở Tiên Hậu 23h 57m 24.0s +56° 42′ 30″
7790 Cụm sao mở Tiên Hậu 23h 58m 24.2s +61° 12′ 30″
7791 Sao đôi quang học Phi Mã 23h 57m 57.3s +10° 45′ 57″ 12.9
7792 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 58m 03.6s +16° 30′ 05″ 15
7793 Thiên hà xoắn ốc Ngọc Phu 23h 57m 49.8s −32° 35′ 28″ 9.98
7794 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 23h 58m 34.1s +10° 43′ 41″ 13.53
7795 Cụm sao mở Tiên Hậu 23h 58m 37.4s +60° 02′ 06″
7796 Thiên hà elip Phượng Hoàng 23h 58m 59.8s −55° 27′ 30″ 12.46
7797 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 23h 58m 58.9s +03° 38′ 05″ 14.5
7798 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 23h 59m 25.5s +20° 44′ 59″ 12.97
7799 Sao Phi Mã 23h 59m 31.5s +31° 17′ 44″ 15.2
7800 Thiên hà vô định hình Phi Mã 23h 59m 36.3s +14° 48′ 20″ 13.06

7801–7840 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
7801 Cụm sao mở Tiên Hậu 00h 00m 21.4s +50° 44′ 42″
7802 Thiên hà hình hạt đậu Kình Ngư 00h 01m 00.4s +06° 14′ 31″ 14.48
7803 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 01m 20.0s +13° 06′ 41″ 14.06
7804 Sao đôi quang học Kình Ngư 00h 01m 18.8s +07° 44′ 59″
7805 Thiên hà hình hạt đậu Kình Ngư 00h 01m 26.8s +31° 26′ 01″ 14.16
7806 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 01m 30.0s +31° 26′ 31″ 14.31
7807 Thiên hà xoắn ốc Kình Ngư 00h 00m 26.6s −18° 50′ 31″ 15.06
7808 Thiên hà hình hạt đậu Kình Ngư 00h 03m 32.1s −10° 44′ 41″ 14.22
7809 Thiên hà xoắn ốc Kình Ngư 00h 02m 09.4s +02° 56′ 28″ 15.14
7810 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 00h 02m 19.1s +12° 58′ 18″ 14.03
7811 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 02m 26.5s +03° 21′ 07″ 15.06
7812 Thiên hà xoắn ốc Ngọc Phu 00h 02m 54.5s −34° 14′ 08″ 13.86
7813 (Giả định là IC 5384)/
(Bản sao của IC 5384)
Thiên hà xoắn ốc Kình Ngư 00h 04m 09.1s −11° 59′ 02″ 14.96
7814 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 00h 03m 14.9s +16° 08′ 44″ 11.56
7815 Sao Phi Mã 00h 03m 24.8s +20° 42′ 15″
7816 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 03m 48.8s +07° 28′ 43″ 13.61
7817 Thiên hà xoắn ốc Phi Mã 00h 03m 58.9s +20° 45′ 08″ 12.56
7818 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 04m 08.8s +07° 22′ 46″ 14.67
7819 Thiên hà xoắn ốc có thanh chắn Phi Mã 00h 04m 24.5s +31° 28′ 19″ 14.18
7820 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 00h 04m 30.8s +05° 21′ 01″ 13.87
7821 Thiên hà xoắn ốc Kình Ngư 00h 05m 16.7s −16° 28′ 37″ 13.77
7822 Tinh vân Tiên Vương 00h 03m 35.3s +67° 09′ 42″
7823 Thiên hà xoắn ốc Đỗ Quyên 00h 04m 45.6s −62° 03′ 42″ 13.4
7824 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 06m 06.2s +06° 55′ 12″ 14.07
7825 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 05m 06.6s +05° 12′ 13″ 15.5
7826 Không tồn tại[6][note 2] Kình Ngư 00h 05m 19.3s −20° 41′ 18″
7827 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 00h 05m 27.6s +05° 13′ 20″ 14.93
7828 Thiên hà vô định hình Kình Ngư 00h 06m 27.1s −13° 24′ 58″ 14.4
7829 Thiên hà hình hạt đậu Kình Ngư 00h 06m 29.0s −13° 25′ 14″ 15.4
7830 Sao Song Ngư 00h 06m 01.8s +08° 20′ 34″
7831 Thiên hà xoắn ốc Tiên Nữ 00h 07m 19.5s +32° 36′ 33″ 13.6
7832 Thiên hà elip Song Ngư 00h 06m 28.4s −03° 42′ 58″ 13.89
7833 Cụm sao mở Phi Mã 00h 06m 31.4s +27° 38′ 23″
7834 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 06m 37.8s +08° 22′ 04″ 14.95
7835 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 06m 46.8s +08° 25′ 33″ 15.43
7836 Thiên hà hình hạt đậu Tiên Nữ 00h 08m 01.6s +33° 04′ 15″ 14.4
7837 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 06m 51.4s +08° 21′ 05″ 16
7838 Thiên hà hình hạt đậu Song Ngư 00h 06m 53.9s +08° 21′ 03″ 16
7839 Sao đôi quang học Phi Mã 00h 07m 00.6s +27° 38′ 07″
7840 Thiên hà xoắn ốc Song Ngư 00h 07m 08.8s +08° 23′ 01″ 15.8

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Được cho là một cụm mở. dữ liệu của Gaia (tàu không gian) cho thấy các ngôi sao trong khu vực là không liên quan[6]
  2. ^ Được cho là một cụm mở. dữ liệu của Gaia (tàu không gian) cho thấy các ngôi sao trong khu vực là không liên quan[6]

Tham khảo sửa

  1. ^ R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 978-0-933346-51-2.
  2. ^ “VizieR Service”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  3. ^ “NED”. NED–NASA/IPAC Extragalactic Database. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  4. ^ Dr. Wolfgang Steinicke. “Astronomie-Homepage von Wolfgang Steinicke”. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2017.
  5. ^ “SIMBAD Astronomical Database”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  6. ^ a b c d Kos, Janez; de Silva, Gayandhi; Buder, Sven; Bland-Hawthorn, Joss; Sharma, Sanjib; Asplund, Martin; D’Orazi, Valentina; Duong, Ly; Freeman, Ken (ngày 13 tháng 8 năm 2018). “The GALAH survey and Gaia DR2: (non-)existence of five sparse high-latitude open clusters”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (bằng tiếng Anh). 480 (4): 5242–5259. arXiv:1807.00822. Bibcode:2018MNRAS.480.5242K. doi:10.1093/mnras/sty2171. ISSN 0035-8711.