Danh sách trường Đại học và Cao đẳng tại Vương quốc Liên hiệp Anh

bài viết danh sách Wikimedia

Trang này liệt kê tất cả các trường đại học và cao đẳng tại Anh Quốc theo thứ tự bản chữ cái

Các trường Đại học Tổng hợp sửa

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y

A sửa

B sửa

C sửa

D sửa

E sửa

G sửa

H sửa

K sửa

L sửa

M sửa

N sửa

O sửa

P sửa

Q sửa

R sửa

S sửa

T sửa

U sửa

W sửa

Y sửa

Các "University Colleges" sửa

Các trường Cao đẳng sửa

Tham khảo sửa