Daniel Goldhagen Crop.jpg

Daniel Jonah Goldhagen (sinh năm 1959) là một nhà khoa học chính trị người Mỹ gốc Do thái. Ông nổi tiếng nhờ vào quyển sách Những đao phủ quyết tâm của Hitler do ông xuất bản năm 1996. Trong đó, ông thừa nhận những người Đức bình thường chẳng những biết rõ mà còn ủng hộ cuộc diệt chủng người Do Thái ở châu Âu, bởi vì chủ nghĩa bài Do thái độc nhất và dị thường của cá tính người dân Đức vốn đã phát triển từ những thế kỷ trước. Ông Goldhagen viết rằng trạng thái tâm lý đặc biệt này phát xuất từ những quan điểm của một nền tảng tôn giáo thời Trung cổ nhưng cuối cùng đã bị trần tục hóa.

Tham khảoSửa đổi

 • Bauer, Yehuda Rethinking the Holocaust, New Haven [Conn.]; London: Yale University Press, 2001 ISBN 0-300-08256-8.
 • Eley, Geoff (editor) The Goldhagen Effect: History, Memory, Nazism--Facing The German past, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000 ISBN 0-472-06752-4.
 • Finkelstein, Norman & Birn, Ruth Bettina A Nation On Trial: The Goldhagen Thesis And Historical Truth, New York: Henry Holt, 1998 ISBN 0-8050-5871-0.
 • Guttenplan, D. D. The Holocaust on Trial, New York: Norton, 2001 ISBN 0-393-02044-4.
 • Kershaw, Sir Ian The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives Of Interpretation, London: Arnold; New York: Copublished in the USA by Oxford University Press, 2000 ISBN 0-340-76028-1
 • Rosenbaum, Ron Explaining Hitler: the search for the origins of his evil New York: Random House, 1998 ISBN 0-679-43151-9.
 • Shandley, Robert & Riemer, Jeremiah (editors) Unwilling Germans?: The Goldhagen Debate, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998 ISBN 0-8166-3101-8.
 • Stern, Fritz "The Goldhagen Controversy: The Past Distorted" pages 272-288 from Einstein's German World, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999 ISBN 0-691-05939-X.
 • Wesley, Frank The Holocaust And Anti-semitism: the Goldhagen Argument And Its Effects, San Francisco; London: International Scholars Publications, 1999, 1998 ISBN 1-57309-235-5.
 • Kwiet, Konrad: "‘Hitler’s Willing Executioners’ and ‘Ordinary Germans’. Some Comments on Goldhagen’s Ideas," Jewish Studies Yearbook 1 (2000) (online at http://www.ceu.hu/jewishstudies/pdf/01_kwiet.pdf)
 • LaCapra, Dominick: "Perpetrators and Victims: The Goldhagen Debate and Beyond," in LaCapra, Writing History, Writing Trauma (= ch. 4) (Baltimore: Johns Hopkins UP, 2001), 114-140.
 • Pohl, Dieter: "Die Holocaust-Forschung und Goldhagens Thesen," Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 45 (1997).

Liên kết ngoàiSửa đổi

Phân tích