Delphi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Delphi có thể chỉ đến một trong những khái niệm sau:

Địa lý

Tin học

  • Borland Delphi hay Delphi Integrated Development Environment, một ngôn ngữ lập trình và một môi trường phát triển phần mềm.