Desktop

trang định hướng Wikimedia

Desktop là một từ tiếng Anh, có nghĩa là "bề mặt của cái bàn".

Desktop có thể đề cập đến: