Diệu Thanh

trang định hướng Wikimedia

Diệu Thanh là một danh từ chỉ tên riêng trong tiếng Việt, có thể là: