Digamma, waw hoặc wau (chữ hoa: Ϝ, chữ thường: ϝ, chữ số: ϛ) là một chữ cái cổ của bảng chữ cái Hy Lạp. Ban đầu nó là viết tắt của âm / w / nhưng chủ yếu vẫn được sử dụng như một chữ số Hy Lạp cho 6. Trong khi đó ban đầu nó được gọi là waw hoặc wau, tên gọi phổ biến nhất của nó trong tiếng Hy Lạp cổ điển là digamma; như một chữ số, nó được gọi là episēmon trong thời kỳ Byzantine và hiện được gọi là sự kỳ thị sau khi dây chằng Byzantine kết hợp - là. chữ này thường được sử dụng vào thời tiền cổ bổ sung cho bảng 24 chữ cái nhưng bây giờ nó đã dược bổ sung vào bảng số

Digamma uc lc.svg
Bảng chữ cái Hy Lạp
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lamda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Những chữ khác
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampi
Qoppa new uc lc.svg Koppa
Những chữ không dùng nữa
Digamma uc lc.svg Digamma San uc lc.svg San
Heta uc lc.svg Heta Sho uc lc.svg Sho

Dấu phụ tiếng Hy Lạp

Tham khảoSửa đổi