Dodecan
Dodecan
Hình 3D của Dodecan
Tổng quan
IUPAC n-Dodecan
Tên khác dihexyl, bihexyl,
adakan 12, duodecan
Công thức hóa học C12H26
SMILES CCCCCCCCCCCC
Phân tử gam 170,34 g/mol
Bề ngoài chất lỏng không màu
số CAS [112-40-3]
Thuộc tính
Tỷ trọngpha ?
Độ hoà tan trong nước ?
Nhiệt độ nóng chảy -9,6 °C
Nhiệt độ sôi 216,2 °C
Nguy hiểm
MSDS MSDS ngoài
Phân loại của EU
Nguy hiểm
An toàn
Điểm bốc cháy 71 °C
Nhiệt độ tự bốc cháy 205 °C
Giới hạn nổ
Số RTECS
Dữ liệu bổ sung
Cấu trúc và
tính chất
n, εr, v.v..
Tính chất
nhiệt động
Pha
Rắn, lỏng, khí
Phổ UV, IR, NMR, MS
Hóa chất liên quan
Ankan liên quan Undecan
Hợp chất liên quan
Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu
được lấy ở 25°C, 100 kPa
Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Dodecan (dodecane) (còn gọi là dihexyl, bihexyl, adakan 12 hay duodecan) là một hydrocarbon thuộc nhóm ankan có công thức C12 H26. Dodecan có tất cả 355 đồng phân.

Dodecan được sử dụng như một dung môi cũng như trong quá trình chưng cất.


NFPA 704
"Biểu đồ cháy"
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 2: Phải nung mức độ trung bình hoặc để trong môi trường nhiệt độ tương đối cao trước thì mới có thể cháyr. Điểm cháy từ 38 đến 93 °C (100 and 200 °F). Ví dụ dầu dieselHealth (blue): no hazard codeReactivity (yellow): no hazard codeSpecial hazards (white): no code
2

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa