Duyện Mục Vũ vương

(Đổi hướng từ Duyện Mục Vũ Vương)

Duyện Mục Vũ Vương (chữ Hán:兖穆武王) có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sách sửa

  • Duyện Mục Vũ Vương Cao Kế Huân nhà Bắc Tống (từng có thời kỳ thụ phong Duyện Vương, trước sau giữ một loạt tước hiệu: Khang Vương, Hứa Vương, Việt Vương, Dự Vương, Sở Vương và Tần Vương)
  • Duyện Mục Vũ Vương Cao Tuân Phụ nhà Bắc Tống (từng có giai đoạn thụ phong Duyện Vương, trước sau từng thụ phong những tước hiệu sau: Vũ Công quận vương, Vệ Vương, Lỗ Vương, Đường Vương, Chu Vương, Trần Vương và Sở Vương)

Xem thêm sửa