Mở trình đơn chính

Trong phần mềm Outlook, thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) hoặc thỏa thuận cấp phép phần mềm là hợp đồng giữa người cấp phép và người mua, xác lập quyền sử dụng phần mềm của người mua. Giấy phép có thể xác định các cách thức theo đó bản sao có thể được sử dụng, ngoài các quyền tự động của người mua bao gồm học thuyết bán hàng đầu tiên và 17 U.S.C. § 117 (tự do sử dụng, lưu trữ, bán lại và sao lưu với các hạn chế pháp lý).

Tham khảoSửa đổi