Enoplea là một lớp của ngành giun tròn, một trong hai lớp tạo thành ngành giun tròn trong phân loại hiện tại.[1][2][3]

Enoplea
Mermis nigrescens beentree.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Nematoda
Lớp (class)Enoplea
Subclasses

Phân loạiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Phylum Nematoda. Nemaplex: Nematode-Plant Expert Information System. University of California, Davis. Version ngày 4 tháng 10 năm 2012.
  2. ^ Jühling, F., et al. (2012). Armless mitochondrial tRNAs in Enoplea (Nematoda). RNA Biology 9(9), 1161-66.
  3. ^ Hyman, B. C., et al. (2011). Rampant gene rearrangement and haplotype hypervariation among nematode mitochondrial genomes. Genetica 139(5), 611-15.