Huyện Gò Công là một huyện cũ của tỉnh Tiền Giang tồn tại trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 03 năm 1977[1] đến ngày 13 tháng 04 năm 1979[2] trước khi giải thể để thành lập 2 huyện mới là Gò Công ĐôngGò Công Tây.

Lịch sửSửa đổi

Trong giai đoạn 1957-1968, chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt huyện Gò Công trực thuộc tỉnh Mỹ Tho.

Tháng 8 năm 1968, huyện Gò Công lại được chính quyền Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tách khỏi tỉnh Mỹ Tho để lập lại tỉnh Gò Công. Giai đoạn 1968-1976, tỉnh Gò Công của chính quyền Cách mạng bao gồm thị xã Gò Công, huyện Đông và huyện Tây.

Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ vẫn duy trì tỉnh Gò Công cho đến đầu năm 1976.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Gò Công hợp nhất với tỉnh Mỹ Tho và thành phố Mỹ Tho thành tỉnh Tiền Giang. Địa bàn tỉnh Gò Công lúc bấy giờ được chuyển thành huyện Gò Công và thị xã Gò Công cùng thuộc tỉnh Tiền Giang.

Ngày 26 tháng 03 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 77-CP[1] về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh. Huyện lỵ của huyện Gò Công là thị trấn Gò Công. Từ đó, huyện Gò Công có 2 thị trấn: Gò Công, Vĩnh Bình và 31 xã: Bình Ân, Bình Đông, Bình Nghị, Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Bình Xuân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Gia Thuận, Kiểng Phước, Long Bình, Long Vĩnh, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Trung, Tân Điền, Tân Đông, Tân Phú, Tân Phước, Tân Tây, Tân Thành, Tân Thới, Tân Trung, Tăng Hòa, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vàm Láng, Vĩnh Hựu, Yên Luông.

Ngày 13 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 155-CP[2] về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây.

Huyện Gò Công Đông gồm có các xã Tân Đông, Tân Trung, Bình Xuân, Bình Đông, Tân Phước, Gia Thuận, Tân Thành, Tân Điền, Phước Trung, Tăng Hòa, Bình Nghị, Bình Ân, Phú Đông, Kiểng Phước, Vàm Láng, Tân Tây và thị trấn Gò Công.

Huyện Gò Công Tây gồm có các xã Bình Nhì, Thạnh Nhựt, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Yên Luông, Bình Tân, Bình Phú, Thành Công, Long Vĩnh, Vĩnh Hựu, Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Long Bình, Thạnh Trị và thị trấn Vĩnh Bình.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-CP-chuyen-thi-xa-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-thi-tran-Go-Cong-huyen-Go-Cong-cung-tinh/57971/noi-dung.aspx Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành
  2. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-155-CP-chia-huyen-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-huyen-Go-Cong-Dong-Go-Cong-Tay/57943/noi-dung.aspx Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành