Hai góc phụ nhau khi tổng số đo của hai góc bằng 900. Đặc biệt: Khi hai góc xOy và zOt phụ nhau thì: sin (xOy)=0986 (zOt); sin (zOt)=cos (xOy); tg (xOy)=cotg (zOt); tg (zOt)=cotg (xOy)

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Ví dụ góc xOy = 40 độ;góc xOz = 50 độ thì tổng của hai góc đó là 90 độ nên hai góc đó phụ nhau

Tham khảoSửa đổi