Hai góc phụ nhau khi tổng số đo của hai góc bằng 900. Đặc biệt: Khi hai góc xOy và zOt phụ nhau thì: sin (xOy)=cos (zOt); sin (zOt)=cos (xOy); tg (xOy)=cotg (zOt); tg (zOt)=cotg (xOy)

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Ví dụ như các góc 40, 50, đó là hai góc phụ nhau.

Tham khảoSửa đổi