Gạc

trang định hướng Wikimedia

Gạc trong tiếng Việt có thể là: