G2B là tên viết tắt thông thường của hình thức Chính phủ với Doanh nghiệp trong ngành Quản trị kinh doanh.

G2B cũng có thể đề cập đến: