Gamma (chữ hoa Γ, chữ thường γ; tiếng Hy Lạp: Γάμμα) là chữ cái thứ ba trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ thống các chữ số Hy Lạp, nó mang giá trị là 3. Nó được bắt nguồn từ chữ cái Gimel trong bảng chữ cái Phoenicia. Các chữ cái bắt nguồn từ Gamma gồm chữ cái CG trong tiếng La Mã và các chữ Ge Г và Ghe Ґ trong bảng chữ cái Kirin.[1]

Gamma uc lc.svg
Bảng chữ cái Hy Lạp
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lamda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Những chữ khác
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampi
Qoppa new uc lc.svg Koppa
Những chữ không dùng nữa
Digamma uc lc.svg Digamma San uc lc.svg San
Heta uc lc.svg Heta Sho uc lc.svg Sho

Dấu phụ tiếng Hy Lạp

Sử dụngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Greek Alphabet Symbols”. Rapid Tables. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2014.