Gammaherpesvirinae là một phân họ của virus thuộc bộ Herpesvirales và trong họ Herpesviridae. Virus thuộc Gammaherpesvirinae được phân biệt bằng hình thức sinh sản có tỷ lệ biến đổi nhiều hơn so với các phân họ khác của Herpesviridae. Động vật hữu nhũ đóng vai trò là vật chủ tự nhiên. Có 43 loài trong phân họ này, được chia thành 7 chi với 3 loài chưa được gán vào một chi. Các bệnh liên quan đến phân họ này bao gồm: HHV-4: bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng. HHV-8: Sarcoma Kaposi.[1][2]

Gammaherpesvirinae
Electron microscopic image of two "Human gammaherpesvirus 4" virions (viral particles) showing round capsids (protein-encased genetic material) loosely surrounded by the membrane envelope
Ảnh hiển vi điện tử của hai virion gammaherpesvirus 4 trên người (phân tử virus) cho thấy vỏ bọc tròn được bao quanh lỏng lẻo bằng màng bọc virus
Phân loại virus e
(kph): Virus
Giới: Heunggongvirae
Ngành: Peploviricota
Lớp: Herviviricetes
Bộ: Herpesvirales
Họ: Herpesviridae
Phân họ: Gammaherpesvirinae
Chi

Xem văn bản

Tham khảo sửa

  1. ^ “Viral Zone”. ExPASy. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2015.
  2. ^ “Virus Taxonomy: 2020 Release”. International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2021.