Gatling (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Gatling là một danh từ riêng dùng để chỉ:

  1. Richard Jordan Gatling: một nhà quân sự, khoa học nổi tiếng của Mỹ.
  2. Các loại súng kiểu nòng xoay: Gatling Gun