Giá

trang định hướng Wikimedia

Giá có thể có một trong các nghĩa sau: