Mở trình đơn chính

Giá có thể có một trong các nghĩa sau: