Giám mục người cùi

trang định hướng Wikimedia

Giám mục người cùi có thể là danh hiệu để chỉ: