Giáo hoàng Clêmentê

trang định hướng Wikimedia

Có tất cả 14 Giáo hoàng lấy tông hiệu là Clêmentê.

Cũng có ba Giáo hoàng đối lập lấy tên Clêmentê.