Giáo hoàng Clêmentê

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Giáo hoàng Clement)

Có tất cả 14 Giáo hoàng lấy tông hiệu là Clêmentê.

Cũng có ba Giáo hoàng đối lập lấy tên Clêmentê.