Giáo hoàng Lêô

(đổi hướng từ Giáo hoàng Leo)

Lêô là tông hiệu của 13 vị giáo hoàng sau đây: