Giáo hoàng Sylvester

Dưới đây là danh sách các giáo hoàng mang tông hiệu Sylvester: