Giáo sư là một chức phẩm cao cấp trong tổ chức Hội Thánh Cao Đài. Theo tổ chức giáo hội Cao Đài, đây là một chức phẩm thuộc Cửu Trùng Đài, được xem là đối phẩm ngang với phẩm vị Nhơn Thánh của Cửu Phẩm Thần Tiên.

Phẩm vịSửa đổi

Tài liệu Pháp Chánh Truyền có ghi rõ quyền hành và nhiệm vụ của chức phẩm Giáo sư như sau:

Chú giảiSửa đổi

Tài liệu Pháp Chánh Truyền chú giải do Hộ pháp Phạm Công Tắc ban hành có chú giải rõ hơn về chức phẩm này như sau:

Số lượng chức sắcSửa đổi

Nhiệm vụSửa đổi

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho em.

CHÚ GIẢI: Thầy buộc Giáo sư phải lo lắng cho các Tín Ðồ trong địa phận mình cai quản, như anh ruột lo cho em, nghĩa là thân cận với các Tín Ðồ như anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, phải đoạt tình thân thiết của mỗi người cho họ đủ yêu mến mà nương dựa nơi mình, hầu lừa thế chia vui, sớt nhọc, tình ái liên lạc thế nào, phải cho ra người anh ruột của các Tín Ðồ, mới vừa lòng Thầy sở định. Hay[1]! Những tiếng Anh ruột lo cho em là đủ nghĩa.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó cầm sổ bộ của cả Tín Ðồ.

CHÚ GIẢI: Bộ sanh tử, bộ hôn phối, sổ nhập môn hay là trục xuất của cả Tín Ðồ, đều về phần Giáo sư nắm giữ. Giáo sư là người thủ bộ Ðời của Ðạo, quyền hành đã nhứt định; chẳng Chức Sắc nào đoạt đặng.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó phải chăm nom về sự tang hôn của mỗi đứa.

CHÚ GIẢI: Hễ thủ bộ Ðời, thì chăm nom về tang hôn rất tiện. Quan, Hôn, Tang, Tế, là điều cần nhứt của kiếp sống người đời, mà Thầy chỉ định giao cho Giáo sư có sự tang hôn mà thôi; ấy vậy Giáo sư đặng trọn quyền sắp đặt sửa đương thế nào cho hai lẽ ấy đặng phù hạp với tục lệ của nhơn sanh, tùy theo phong hóa của các sắc người, song chẳng đặng làm cho thất thể Ðạo, nghĩa là mỗi điều sửa cải phải do nơi Hội Thánh phê chuẩn. Thầy đã nói: "Của mỗi đứa", tức nhiên mình cũng phải hiểu của mỗi nước.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Như tại Châu Thành lớn thì mỗi đứa đặng quyền cai quản, cúng tế Thầy như Ðầu Sư và Phối Sư.

CHÚ GIẢI: Ðây Thầy đã nói tại Châu Thành lớn, thì chúng sanh cũng nên hiểu là địa phận thuộc về dưới quyền trách nhậm của Giáo sư cai quản, người đặng quyền cúng tế Thầy như Ðầu Sư và Phối Sư, mà đặng quyền cúng tế Thầy như Ðầu Sư và Phối Sư thì tức nhiên phải tùng theo lễ phép của Ðầu Sư và Phối Sư phán dạy. Ấy vậy lễ cúng tế chẳng phải trọn quyền của người mà là của Hội Thánh sở định.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó đặng dâng sớ kêu nài về sự luật lệ làm hại nhơn sanh hay là cầu xin chế giảm luật lệ ấy.

CHÚ GIẢI: Những Tân Luật hay là Cựu Luật mà đã rõ có hại cho nhơn sanh, thì Giáo sư đặng phép kêu nài hay là cầu xin chế giảm.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Chúng nó phải thân cận với mỗi Môn Ðệ, như anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, nghe à!

CHÚ GIẢI: Ðây là một câu Thầy lập lại nữa, quyết định cho Giáo sư phải thân cận với mỗi Môn Ðệ của Thầy như anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, nên chi, Thầy mới gằn hai chữ "nghe à" xin hãy coi đó mà để ý.

Giáo sư đã là người thay quyền cho Ðầu Sư và Phối Sư mà cai quản Thánh thất và cúng tế Thầy, ắt buộc phải tùng quyền Phối Sư, chẳng đặng trái mạng lịnh người, trừ ra các quyền hành riêng Thầy đã định, thì nhứt nhứt đều tùng trật tự, do lịnh Phối Sư không đặng phép tự mình sửa cãi. Nếu sửa cãi là phạm trật tự, mà phạm trật tự, nghịch Pháp Chánh Truyền ắt bị giải ra Tòa Tam Giáo.

Tham khảoSửa đổi

  • Pháp Chánh Truyền chú giải.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Lời khen của cơ bút Giáo tông Lý Thái Bạch.