Tái lâm (còn gọi là giáng sinh lần thứ hai) là một niềm tin trong Kitô giáoHồi giáo, liên quan đến sự trở lại trong tương lai của Giê-su sau khi ông "đến lần đầu tiên" và ra đi cách đây hai ngàn năm. Niềm tin dựa trên những lời tiên tri cứu thế được tìm thấy trong các sách Phúc Âm kinh điển và là một phần của hầu hết các giáo lý Kitô giáo. Quan điểm về bản chất của lần đến thứ hai của Giê-su giữa các giáo phái Kitô giáo và giữa các Kitô hữu có sự khác nhau.

Greek icon of Second Coming, c.1700

Thuật ngữSửa đổi

Một số thuật ngữ khác nhau được sử dụng để nói đến Sự Tái Lâm của Chúa Giêsu:

Trong Tân Ước, từ Hy Lạp ἐἐφάα (epiphaneia, xuất hiện) được sử dụng năm lần để chỉ sự trở lại của Christ.[1]

Đoạn Kinh Thánh nói về sự Tái LâmSửa đổi

Xem Ma-thi-ơ chương 24 thì thấy có đoạn các môn đồ thời Sơ Lâm hỏi về sự Tái Lâm của Ngài

Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn-đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế. Ma-thi-ơ 24:3[2]

Tại đây, các môn đồ hỏi Chúa Giê-su rằng khi nào Chúa đến, trong khi đang ở lần đến thứ nhất vào 2000 năm trước của Ngài. Chính vì đọc câu này nên các Cơ đốc nhân tin rằng Chúa Giê-su sẽ Tái Lâm. nếu xem tiếp chương 24 sẽ thấy rất nhiều dấu hiệu Chúa Giê-su nói về thời kỳ này. Khi xem Tin Lành Luca chương 21 cũng thấy như sau:

Bấy giờ thiên-hạ sẽ thấy Con người dùng đại-quyền đại-vinh mà ngự đến trên đám mây.

Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu của các ngươi gần tới.

Luca 21:27-28[3]

Tại đây cũng được chép rằng Chúa Giê-su sẽ đến trên đám mây là ví dụ cho xác thịt (Ma-thi-ơ 13:34-35[4], Đa-ni-ên 7:13-14[5], Châm-ngôn 25:14[6]), các Cơ đốc nhân với sự giải thích như trên cũng nói rằng sự đến ở đây cũng là đến lần 2. Ngoài ra, còn một câu kinh thánh nữa thì chính Chúa Giê-su cũng bày tỏ Ngài sẽ đến lần 2 trong xác thịt và chịu phép báp-têm:

Có một phép báp-têm mà ta phải chịu, ta đau-đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn-thành! Lu-ca 12:50[7]

Một người chỉ chịu phép báp-têm duy nhất một lần, và đây là thời điểm sau khi Chúa Giê-su đã báp-têm. Cho nên chỉ ra Ngài phải đến với hình dáng con người một lần nữa và chịu phép báp-têm.

Tái Lâm và Phán xétSửa đổi

Những Cơ đốc nhân ngày nay cho rằng khi Đức Chúa Giêsu Tái Lâm đến thế gian này sẽ phán xét thế gian luôn và đưa những người dân tin vào Đức Chúa Trời về Nước Thiên Đàng. Tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng phân biệt thông qua bảng sau:

Bảng so sánh
Đấng phán xét Đấng Tái Lâm
Hình ảnh Ngọn lửa[8][9] Đám Mây[3]
Mục đích Phán xét[8][9] Cứu rỗi[3]

Và theo Luca 21:27-28[3] thì Chúa Giê-su Tái Lâm trước sau đó mới phán xét.

Thời điểm Chúa Giê-su Tái LâmSửa đổi

Theo Ma-thi-ơ chương 24 là chương nói về cảnh Tái Lâm của Chúa Giê-su thì thấy có đoạn Chúa phán về thời điểm Tái Lâm

'Hãy nghe lời ví-dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. ' Ma-thi-ơ 24:32-33 [10]

Tại đây dùng từ "khi", tức là chỉ về thời điểm. Khi dò xem ví dụ về cây vả sẽ biết ngay năm nào Chúa Giê-su Tái Lâm.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Greek Lexicon:: G2015 (KJV)”. Blue Letter Bible.
  2. ^ “MAT.24.3”.
  3. ^ a b c d “LUK.21.27-28”.
  4. ^ “MAT.13.34-35”.
  5. ^ “DAN.7.13-14”.
  6. ^ “PRO.25.14”.
  7. ^ “LUK.12.50”.
  8. ^ a b “ISA.66.16”.
  9. ^ a b “2TH.1.7-9”.
  10. ^ “MAT.24.32-33”.