Giải BFCA cho phim hay nhất

Giải BFCA cho phim hay nhất là một trong các giải của BFCA dành cho một phim được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 1995.

Các phim đoạt giải và được đề cử

sửa

1990s

sửa

Ghi chú:

"†" chỉ phim đoạt Giải Oscar cho phim hay nhất
"‡" chỉ phim được đề cử Giải Oscar cho phim hay nhất

2000s

sửa

2010s

sửa

Tham khảo

sửa