Giải Điện ảnh Critics' Choice cho phim hay nhất

(đổi hướng từ Giải BFCA cho phim hay nhất)

Giải BFCA cho phim hay nhất là một trong các giải của BFCA dành cho một phim được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 1995.

Các phim đoạt giải và được đề cửSửa đổi

1990sSửa đổi

Ghi chú:

"†" chỉ phim đoạt Giải Oscar cho phim hay nhất
"‡" chỉ phim được đề cử Giải Oscar cho phim hay nhất

2000sSửa đổi

2010sSửa đổi

Tham khảoSửa đổi