Giải pháp góc (kinh tế học)

Giải pháp góc trong kinh tế học là những lựa chọn đặc biệt của người lựa chọn (cá nhân, tổ chức, nhà nước) nằm ở hai đầu mút của một vector những lựa chọn khác nhau khi tìm cách tối đa hóa thỏa dụng hay phúc lợi của mình. Những lựa chọn khác trên vector này được gọi là giải pháp thông thường hay giải pháp bên trong.

Trong kinh tế học vi mô, giải pháp góc thường hay chỉ tình huống ra quyết định lựa chọn một kết hợp hai hàng hóa X và Y nhằm tối đa hóa thỏa dụng với một chế ước ngân sách xác định. Thay vì chọn một giải pháp thông thường là (X>0; Y>0), người tiêu dùng lại lựa chọn giải pháp góc là (X>0; Y=0) hoặc (X=0; Y>0).

Một ví dụ khác về giải pháp góc trong kinh tế học, đó là giải pháp lựa chọn một chế độ tỷ giá hối đoái của nhà nước. Giải pháp góc tương ứng với hai kiểu: thả nổi hoàn toàn hoặc cố định hoàn toàn. Trong khi đó, các giải pháp thông thường có thể là các chế độ tỷ giá thả nổi song có điều tiết.

Hay như trong quyết định lựa chọn phương án quản lý ngân sách nhà nước, phân quyền tài chính hoàn toàn hoặc tập quyền tài chính hoàn toàn sẽ là những giải pháp góc.

Tham khảoSửa đổi