Giải tưởng niệm Bôcher

Giải tưởng niệm Bôcher là một giải thưởng do Hội Toán học Hoa Kỳ (American Mathematical Society) lập ra năm 1923 để tưởng nhớ nhà toán học Maxime Bôcher với số vốn ban đầu là 1.450 dollar Mỹ do các hội viên đóng góp. Giải được trao mỗi 5 năm cho các bài nghiên cứu nổi tiếng về giải tích đã được đăng trên các báo khoa học có uy tín ở Bắc Mỹ hoặc do một hội viên của Hội viết, trong vòng 6 năm trước. Số tiền thưởng hiện nay là 5.000 dollar Mỹ.

Các người đoạt giải sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa