Giống vật nuôi là những vật nuôi có cùng nguồn gốc,có đặc điểm chung,tính di truyền ổn định và đạt đến số lượng cá thể nhất định

Một số giống vật nuôi tại Việt Nam

Phân loại Sửa đổi

Giống vật nuôi được nuôi được phân loại theo:

Điều kiện Sửa đổi

Để là giống vật nuôi, phải có những điều kiện sau:

Chú thích Sửa đổi