Giờ chuẩn miền Trung (định hướng)

Giờ chuẩn miền Trung có thể là: