Trong siêu đối xứng, một gluino (g͂) là hạt siêu đối xứng của một gluon. Nếu chúng tồn tại, gluino được kỳ vọng bởi các nhà lý thuyết siêu đối xứng là chúng được tạo ra trong các máy gia tốc hạt như Large Hadron Collider.

Thông tin sửa

Tham khảo sửa