Mở trình đơn chính

Grand Slam có nghĩa gốc từ "contract bridge" có thể là: