Địa danh Hà Nội ở Trung Quốc chỉ một số nơi sau:

  1. Phía bắc sông Hoàng Hà gọi là Hà Nội, phía nam gọi là Hà Ngoại. Thiên Lương Huệ Vương thượng trong Sách Mạnh Tử viết: "Quả nhân chi ư quốc dã, tận tâm yên nhĩ hĩ. Hà Nội hung, tắc di kỳ dân ư Hà Đông, di kỳ túc ư Hà Nội"(寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内)(nghĩa là: Ta toàn tâm toàn lực cai trị nước Lương, vùng Hà Nội bị tai hoạ thì đưa dân về Hà Đông, đưa thóc từ Hà Đông về Hà Nội)
  2. Tên quận thời Hán Sở. Quận trị đặt tại khu vực tây nam Vũ Trắc tỉnh Hà Nam bây giờ, bao gồm khu vực bờ bắc sông Hoàng Hà và phía tây của đường sắt Bắc Kinh - Hán Khẩu
  3. Tên huyện, năm 596 CN, nhà Tùy đổi tên huyện Dã Vương thành huyện Hà Nội. Năm 1913 lại đổi thành Thấm Dương.

Xem thêm sửa