Mở trình đơn chính

Hàm trong tiếng Việt có thể là: