Hàm thuần nhất

Cho là một hàm giữa hai không gian vector trên một trường .

Ta nói rằng thuần nhất bậc nếu

với mọi .

Tham khảoSửa đổi