Hàn Lâu (giản thể: 韩楼; phồn thể: 韓樓; bính âm: Hán Lóu, ? - 529), thủ lĩnh nghĩa quân cuối cùng ở Hà Bắc trong giai đoạn sau của phong trào Lục Trấn khởi nghĩa phản kháng nhà Bắc Ngụy.

Hàn Lâu
Thông tin cá nhân
Sinhkhông rõ
Mất529
Quốc tịchBắc Ngụy

Quá trình khởi nghĩa sửa

Ông vốn là bộ tướng của Cát Vinh. Sau khi Vinh thất bại, Hàn Lâu cùng bọn Hác Trường đưa mấy vạn tàn binh chiếm cứ U Châu [1], lực lượng phát triển lên đến hàng chục vạn. Tháng 2 năm Vĩnh An thứ 2 (529), ông bị Đô đốc Hầu Uyên dùng kế phản gián lừa bắt, sau đó bị giết.

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

  • Trần Dần Khác, Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử giảng diễn lục (Vạn Thằng Nam chỉnh lý) Hoàng Sơn thư xã, 2000
  • Đỗ Sĩ Đạc, Bắc Ngụy sử, Nhà xuất bản Sơn Tây Cao Hiệu Liên Hiệp, 1992
  • Trâu Kỷ Vạn, Trung Quốc thông sử: Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, Nhà xuất bản Cửu Châu, 2009

Chú thích sửa

  1. ^ Châu trị nay là tây nam Bắc Kinh