Hàng hải

trang định hướng Wikimedia

Hàng hải hay gắn liền với từ ngành hàng hải có nghĩa được hiểu theo tiếng Anh là "Maritime”. Nó được hiểu theo một nghĩa rất rộng đó là tất cả các ngành gồm công việc như: Bảo đảm hàng hải, đóng tàu, các hoạt động phụ trợ như đại lý môi giới, hoa tiêu, các công việc về ngành vận tải biển, khai thác cảng.

Tham khảoSửa đổi