Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1955:

Theo năm: 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Theo thập niên: 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Tháng 10 sửa

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 1

Tháng 6

Tham khảo sửa