Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1965:

Theo năm: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 11 sửa

Tham khảo sửa