Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1968:

Theo năm: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 2

Tham khảo sửa