Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1972:

Theo năm: 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Theo thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 10

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 4

Tháng 10

Tham khảo sửa