Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1975:

Theo năm: 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Theo thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện Sửa đổi

Chuyến bayd đầu tiên Sửa đổi

Tháng 1 Sửa đổi

Tháng 2 Sửa đổi

Tháng 3 Sửa đổi

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 5 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 7 Sửa đổi

Tháng 8 Sửa đổi

===Tháng 9

Tháng 10 Sửa đổi

Tháng 11 Sửa đổi

Bắt đầu hoạt động Sửa đổi

Tháng 3

Tham khảo Sửa đổi