Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1993:

Theo năm: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Theo thập niên: 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 7

Tham khảo sửa