Hành chính là hoạt động dưới sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước cao nhất, là chính phủ để tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan nhà nước.

Tham khảoSửa đổi