Hán Cao Tổ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hán Cao Tổ (chữ Hán:漢高祖) có thể là những vị hoàng đế nhà Hán sau:

Danh sách

sửa
  1. Hán Cao Tổ Lưu Bang (Hoàng đế khai quốc của nhà Hán, ông có miếu hiệu Thái Tổthụy hiệu Cao Hoàng Đế, do Tư Mã Thiên khi viết Sử ký ghi thành Cao Tổ bản kỷ cho nên các thư tịch sau này đều chép là Hán Cao Tổ)
  2. Hán Cao Tổ Lưu Uyên (Hoàng đế khai quốc nhà Hán Triệu thời Ngũ Hồ thập lục quốc, sau khi Lưu Diệu lên ngôi đổi truy miếu hiệu thành Thái Tổ)
  3. Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm (Hoàng đế khai quốc nhà Nam Hán thời Ngũ đại thập quốc, sử gọi là Nam Hán Cao Tổ để phân biệt với Hậu HánBắc Hán cùng thời)
  4. Hán Cao Tổ Lưu Tri Viễn (Hoàng đế khai quốc nhà Hậu Hán thời Ngũ đại thập quốc, sử gọi là Hậu Hán Cao Tổ)
  5. Hán Cao Tổ Trần Hữu Lượng (Hoàng đế khai quốc của nhà Trần Hán thời Nguyên mạt Minh sơ)

Xem thêm

sửa