Hán Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Hán Thái Tổ (chữ Hán:漢太祖) có thể là một trong các nhân vật lịch sử quan trọng sau:

Vua Trung Quốc sửa

  1. Lưu Bang, Hoàng đế khai quốc nhà Tiền Hán, do Sử ký ghi thành Cao Tổ bản kỷ nên đời sau thường biết đến với miếu hiệu Hán Cao Tổ
  2. Hán Thái Tổ Lưu Uyên, Hoàng đế khai quốc nhà Hán Triệu thời Ngũ Hồ thập lục quốc, ban đầu ông có miếu hiệu Cao Tổ, đến khi Lưu Diệu lên ngôi mới cải thành Thái Tổ

Người được truy tôn sửa

  1. Lưu An Nhân, được cháu nội là Nam Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm truy tôn

Xem thêm sửa