Hương Lâm Trừng Viễn

Thiền sư Hương Lâm Trừng Viễn (香林澄遠; xiānglín chéngyuǎn; kyōrin chōon, 908-987) là thiền sư Trung Quốc. Sư và thiền sư Ðộng Sơn Thủ Sơ là hai môn đệ trội nhất của thiền sư Vân Môn Văn Yển. Môn đệ giỏi nhất của sư là thiền sư Trí Môn Quang Tộ.

Cơ duyên-Hành trạngSửa đổi

Thiền sư Trung Quốc

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Không tông phái

Thiền sư ni

Cư sĩ


Sư là người vùng Tuyến Trúc (線竹), Hán Châu (漢州, tỉnh Tứ Xuyên

Nơi Vân Môn, Sư làm Thị giả. Vân Môn mỗi khi tiếp sư đều gọi: Thị giả Viễn! Sư ứng: Dạ. Vân Môn hỏi: Ấy là gì? Ðó là pháp duy nhất sư học tại Vân Môn. Sau 18 năm như vậy, sư tỉnh ngộ. Sư từ giã đi, Vân Môn bảo: Sao chẳng nói một câu hướng thượng? Sư suy nghĩ. Vân Môn bắt ở thêm ba năm.

Sau đó Sư đến trụ trì chùa Hương Lâm ở Thanh Thành Sơn (青城山), Ích Châu (益州, tỉnh Tứ Xuyên, suốt 40 năm trường chuyên tâm cử xướng tông phong của Vân Môn, và tiếp độ chúng tăng tu tập trụ trì và hướng dẫn học giả trên thiền đạo.\

Có vị tăng hỏi sư: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Sư đáp: Ngồi lâu sinh nhọc..

Vào ngày 13 tháng 2 năm thứ 4 (987) niên hiệu Ung Hy (雍熙) , sư bảo chúng: Lão tăng 40 năm mới dồi thành một khối. Nói xong, Sư ngồi kết già thị tịch, thọ 80 tuổi.

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Thiền Sư Trung Hoa,tập 1,2,3: Hòa Thượng Thích Thanh Từ soạn dịch.
  • Phật Tổ Đạo Ảnh, 2 quyển: Thiền Sư Hư Vân biên soạn.