Hưng Vũ Vương (chữ Hán:興武王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của môọ số vị quân chủ hoặc phiên vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu Sửa đổi

  • Hậu Triệu Nghĩa Dương Hưng Vũ Vương (sau đăng cơ trở thành Hậu Triệu Hưng Vũ Đế)
  • Tân La Hưng Vũ Vương Kim Dữu Tín (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Thuần Trung Tráng Liệt Hưng Vũ Đại Vương)

Tước hiệu Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi